Υπηρεσίες

Εμπορία scrap

Αγορές ΟΤΚΖ Αγορά υλικών & οχημάτων στρατού. Ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή

Μέταλλα

Απόσυρση, απορρύπανση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Tέλους

Πλαστικά

Αποξηλώσεις εργοστασίων. Διαλύσεις λατομείων, μεγάλων μηχανημάτων. Κοπές πλοίων

Ηλεκτρικές Συσκευές

Δωρεάν μεταφορά ΟΤΚΖ Επιπλέον παρέχουμε υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από βι