Ηλεκτρικές Συσκευές

Δωρεάν μεταφορά ΟΤΚΖ
Επιπλέον παρέχουμε υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από βιομηχανικούς χώρους καθώς επίσης και καθαρισμούς αύλιων χώρων και αποθηκών.
Τοποθέτηση κάδων περισυλλογής μεταλλικών αντικειμένων
Τοποθέτηση κάδων περισυλλογής ΑΗΗΕ
Με ιδιόκτητα οχήματα και τα εξειδικευμένα συνεργεία μας, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την Ελλάδα.