Μέταλλα

Απόσυρση, απορρύπανση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Tέλους Κύκλου Ζωής).
Συμβάσεις παραλαβών ΟΤΚΖ δήμων
Συμβάσεις παραλαβών ΟΤΚΖ αντιπροσωπειών αυτοκινήτου