Πλαστικά

Αποξηλώσεις εργοστασίων.
Διαλύσεις λατομείων, μεγάλων μηχανημάτων.
Κοπές πλοίων
Διάλυση – κοπή μηχανημάτων βαρέως τύπου – ελαφρού τύπου.
Εκποιήσεις υλικών δημοσίων ή άλλων οργανισμών.
Αποκομιδή και επεξεργασία μεταλλικών υπολειμμάτων παραγωγικής διαδικασίας.
Συλλογή και ανακύκλωση παλαιού σιδήρου-σκραπ.
Συλλογή σκραπ μετάλλων.
Συλλογή και επεξεργασία σκραπ καλωδίων.
Αποψιλώσεις μεταλλικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Ανακύκλωση μεταλλικών υπολειμμάτων παραγωγικής διαδικασίας βιομηχανιών
Ανακύκλωση μεταλλικών οικιακών απορριμμάτων δήμων
Ανακύκλωση μη σιδηρούχου μεταλλικού σκραπ
Ανακύκλωση καλωδίων
Παραλαβές πλανόδιων προμηθευτών σκραπ